งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1/2561


งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 จัดประชุมปีละประมาณ 4 ครั้ง และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

ได้รับโอกาสอีกวาระหนึ่ง ในการไปสังเกตการณ์งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
   ***... การประชุมฯครั้งนี้   จังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน...***         

เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือจังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์   จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร    


นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  โดยมี นางสุชาดา  สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นผู้กล่าวรายงานฯ 

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 
1. เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกฯ
2. เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็น
3. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 8

ผู้เข้าร่วมประชุม : จำนวน  315 คน   
  

 งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค  8  จัดประชุมปีละประมาณ 4 ครั้ง  และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  จะมีการมอบธงสัญลักษณ์กาชาดจังหวัดภาค  8   ให้กับจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพต่อไป      

พิธีเชิญธงชาติและธงกาชาด ขึ้นสู่เวที และมอบธงเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8  ให้กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป 

*** การบรรยายพิเศษ  ***

***   นายชวลิต ผลสีทอง ***   หัวหน้างานบริหารทั่วไป สภากาชาดไทย  ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง ของแนวทางการดำเนินงานกาชาดจังหวัดตามวัตถุประสงค์ทั้ง 8 ประการ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทยทั้ง 4 ข้ออันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย  ดังพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ตอนหนึ่งว่า  “ ...สภากาชาดไทยมีอุดมคติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ภัย และเป็นที่พึ่ง ของบุคคลผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดถือเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือ    บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในขั้นต้น... ”

พันธกิจของสภากาชาดไทย


1)  การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

2)  การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

3)  การบริการโลหิต  

4)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ทั้ง 8 ประการ ของกาชาดจังหวัด 

1) ทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
(2) ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น
(3) รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น ๆ 
(4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
(6) ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
(7) เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดมอบหมาย
(8) ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการการชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม     

                                                             *****************

***...นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ...***  อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย วิทยากรผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างแม่บ้านมหาดไทยกับเหล่ากาชาดจังหวัด”    
วิสัยทัศน์สภากาชาดไทย        
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน     
ข้อมูลการบรรยาย
-  หน่วยงานในมหาดไทย     
-  งานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย    
-  บทบาทและพันธกิจของแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาด      
-  การทำงานแบบบูรณาการระหว่างสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มหาดไทย กับเหล่ากาชาดฯ   
-   การเพิ่มจำนวนสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย       
-   การติดตามผลงานของแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ  การศึกษา- เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง  Website   สื่อออนไลน์   Facebook  Fan Page และจาก Line Application            

การประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม             
- มารยาทในการไหว้   การกราบ  การทักทาย                     
- การแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้อง และการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ  ทั้งงานพิธีการ  การเข้าร่วมประชุม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
- การพูดภาษาไทยให้ถูกต้อง  การใช้คำ  การขานพระนามของพระมหากษัตริย์     

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  การแสดงความคิดเห็นและรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 8 โดยนายกเหล่ากาชาดและผู้แทนจาก  5 จังหวัด 


สุโขทัย  : โดยสรุป   
1. มีการทำหนังสือแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด   
2. วิเคราะห์และพิจารณา โครงการฯ ที่นำไปปฏิบัติได้ / ไม่ได้   
3. จัดสรรงบประมาณ ช่วยกระตุ้นการทำงานของกิ่ง   
4. การทำรายงานส่งทุก 3 เดือน   
5. ส่งเสริมการทำงานจิตอาสา สภากาชาดไทย

นครสวรรค์ :โดยสรุป

1. ดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้ง สมาชิก

2. จัดอบรมเกี่ยวกับการบริจาค โลหิต
3. ระดมเงินในการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8

4.ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตรุษจีน  วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์  2561

อุทัยธานี :โดยสรุป 
ชื่นชม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สมาชิกผู้ชายเข้าร่วมเป็นเหล่ากาชาดน้อย อายุสมาชิกมากสุดคือ 85 ปี
1. งานกาชาด เป็นงานที่ต้องเสียสละเน้น 3 จิต

     1.   จิตสำนึก      2.   จิตสาธารณะ      3.   จิตอาสา 

 2. ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ผู้พิการ และต้องการจะปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้ง 8 พันธกิจ  โดยประสานให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการ    
3.  การดำเนินงานด้านการสงเคราะห์อย่างยั่งยืน เช่นช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ยากไร้ให้มาอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
4. ใช้หลักธรรมาภิบาลมาจัดการ  
   4.1. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน ได้อย่างครอบคลุม
   4.2. มีความโปร่งใส 
   4.3 
 มีความยุติธรรมและเสมอภาค

5. ประสาน - ดูแล เรื่องจิตวิทยา

ตาก :  โดยสรุป
ประเด็นการทำงานปีที่ผ่านมา จะคล้ายกับจังหวัดอื่นๆ จึงพูดถึงแผนงานที่จะทำในปี 2561
1. จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยม เพื่อมาช่วยงานเหล่ากาชาด   

1.1.เพิ่มศักยภาพ ของยุวกาชาดอาสา
1.2. การบริจาคโลหิต
1.3. การป้องกันความเสี่ยงในวัยรุ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจ และการเพิ่มศักยภาพของงานกาชาด โดยจัดตั้งชมรม ให้สมาขิกมีความรู้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 คน

2. พัฒนาชีวิตให้กับสังคมผู้สูงอายุ จัดอบรมแกนนำ หลักสูตรการดูแลตนเอง  การดูแลสุขภาพ
3. ต้อนรับ คณะจากสภากาชาดไทย ในโอกาสเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาเสนอแนะการดำเนินภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่สอด


กำแพงเพชร : โดยสรุป 

มีการศึกษา ต้นแบบจากเชียงใหม่ และนำมาปรับ-พัฒนา ให้เหมาะสมกับกำแพงเพชร ครอบคลุมทั้ง   8 พันธกิจ  แบ่งการปฏิบัติงานเป็นทีม A และทีม B โครงการฯ ที่ได้ดำเนินงานฯ
1. รับบริจาคโลหิต จำนวน 21 ครั้ง  รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
2. จัดอบรมในการดูแล ผู้สูงวัย  โดยเชิญวิทยากร จากสภากาชาดไทย มาให้ความรู้
3.จัดหน่วยบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือ ดูแลผู้ประสบภัย อย่างทันท่วงที เพราะมีกลุ่มผู้สื่อข่าวช่วยประสาน ส่งข้อมูลให้
4. ประสาน- ช่วยเหลือ และดูแลชุมชน  ในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่นขจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ฯลฯ   

โครงการฯที่จะดำเนินการฯ
1. เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ
2. จัดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561
  

กำแพงเพชรจัดการแสดงระบำชากังราว เพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

การชมวิดีทัศน์แนะนำจังหวัดกำแพงเพชร
การแสดงของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกของเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ 

นอกจากนั้น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมยังได้นำกล้วยไข่ทอดส้มตำ  อาหารจานเด็ดไปเผยแพร่ด้วย  สมาชิกเหล่ากาชาดให้ความสนใจแวะเวียนมาชิม กล้วยไข่ทอดส้มตำ กันอย่างเนืองแน่น 

       นับว่าอาหารจานเด็ด  ได้รับการตอบรับอย่างน่ายินดี

****... การประชุมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น  บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ทุกประการ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากร ที่ช่วยเสริมสร้างสาระความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯได้อย่างกระจ่างและชัดแจ้ง   ขอขอบพระคุณคณะผู้ดำเนินการที่จัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์  ขอขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  และขอขอบคุณคณะฯ ที่มีส่วนส่งเสริมและให้การสนับสนุน ฯการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8  ครั้งที่ 1/2561  เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี่้นะคะ...***


      ***   ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ ่ *** 

หมายเลขบันทึก: 644195เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2018 23:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2018 10:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ด้วยความรัก ชื่นชม ภาคภูมิใจในตัวคุณครูสุพร บรรจง เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับบันทึกคุณภาพนี้ค่ะ?❤️??

ด้วยความรัก ชื่นชม ภาคภูมิใจในตัวคุณครูสุพร บรรจง เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับบันทึกคุณภาพนี้ค่ะ?❤️??

? ขอขอบพระคุณ คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ผู้มีศักยภาพสูงและมีจิตใจงดงาม มา ณ โอกาสนี้นะคะ ?

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง