การมีสุขภาพที่ดีนอกจากการมีสุขภาพกายที่ดีแล้ว ยังต้องมีสุขภาพใจที่ดีด้วย ซึ่งการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นนามธรรมและเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก แต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถของหลายๆ ท่าน อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพรักที่แข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยกันทุกคน