การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 67 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                   

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 การจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษขยะ ในระยะเวลา หมัก 7 วันถึงสามารถนำปุ๋ยมาใช้ได้ การหมัก2-3 วันเปิดถังปุ๋ยดูทีและคนให้เข้ากันและก็ปิดถังอีกทีคอยดู 2-3 วัน เปิดที และครบ 7วันก็สามารถใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)