การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 65 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

             วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  การจัดกิจกรรมรวมชาวบ้านร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะเปียก ให้ความรู้กับชาวบ้านให้เห็นคุณค่าของขยะ การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และลดปัญหาขยะล้นถังอีกด้วย การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้คุณค่าของขยะ การทิ้งขยะให้ถูกวิธี และได้มีการพัฒนาแบบยังยืน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)