การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 63 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

             วันที่30 ตุลาคม 2560  ลงพื้นที่ บ้านโคกเศรษฐี ไปพบผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชาวบ้านร่วมกิจกรรม การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและมีการสอนทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร ให้ชาวบ้านได้รู้คุณค่าของขยะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้และยังช่วยลดปริมาณขยะให้ชุมชนอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)