ครั้งที่ 68 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันนี้อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง ได้นิเทศน์ครั้งที่ 2 ได้ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักพัฒนาชุมชน อาจารย์ก็ได้ดูรายงานโครงการและได้ให้คำแนะนำว่าควรจะแก้ตรงไหนให้รายงานถูกต้องสมบูรณ์



บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)