การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 73)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นิเทศครั้งที่2

     วันนี้อาจารภรสรัญนัดกลุ่มพวกเราหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่12 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นำโครงการมานำเสนอต่ออาจารย์นิเทศก์เพื่อนำไปสู่นำแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์

<p></p>บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)