แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

จากวันที่ตื่นรู้ สู่วันที่เบิกบาน From "Awakening to Blooming"


มีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะ การอบรมจิตตปัญญาศึกษา ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เชิญวิทยากร มหาวิทยาลัยนาโรปะ Naropa, Boulder, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นกระบวนกร ให้เราได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง  ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจใฝ่หาความรู้ มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ด้วยกันนะคะ

รายละเอียด "จากวันที่ตื่นรู้ สู่วันที่เบิกบาน  From "Awakening to Blooming" มีดังนี้

########################

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จากวันที่ตื่นรู้ สู่ วันที่เบิกบาน”

 From "Awakening to Blooming"

Workshop “The Strategies of Contemplative Education Process”

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางม่วง อ.สามพราน จ. นครปฐม 

สังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคมให้ค่าของมนุษย์ด้วยวัตถุ มนุษย์ต้องเผชิญกับการแย่งชิง แข็งขัน และเบียดเบียนเกิดปัญหาความซับซ้อนระดับสูง (Super complexity) ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) จึงเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สังคมต้องหันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกบริบทของสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แนวคิดนี้มุ่งให้มนุษย์หันกลับมาพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใคร่ครวญภายในจิตใจก่อนที่จะแสดงออกต่อโลกภายนอก ซึ่งเป็นวิธีที่จะรับมือกับสังคมที่มีความซับซ้อนและคาดเดาได้ยาก เป็นแนวคิดที่มุ่งให้พัฒนาตัวเองและเกิดการพัฒนาผู้อื่นอย่างยั่งยืนต่อไป

จิตปัญญาศึกษา มีกำเนิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ Naropa, Boulder, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน คศ. 1947 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดยเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช (Chogyam Trungpa Rinpoche) ผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบต ผู้เป็นศิษย์ของมหาสิทธานาโรปะ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อมหาวิทยาลัย นาโรปะมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การสืบค้นสำรวจภายในตนเอง (Contemplate) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักรู้ การหยั่งรู้ ความเปิดกว้าง ความเคารพในความเป็นมนุษย์และการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย การมุ่งเน้นศึกษาในแนวนี้ได้รับความนิยมมากต่อสังคมอเมริกา จนทำให้สถาบันต่างๆ อีกหลายสถาบันหันมามุ่งเน้นการศึกษาแนวนี้มากขึ้น

บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวคิดที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และร่วมขับเคลื่อนกับภาคประชาสังคมและบุคคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย โดยร่วมมือกับสถาบันต่างๆ นำหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรม และนำกลยุทธิ์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อื่น ได้นำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกสาขาอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นต่อไป

ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์จิตตปัญญาศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นให้มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพมนุษย์ด้วยการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญภายในตนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับมนุษย์ในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างไม่แตกแยก ให้คุณค่าในมนุษย์เท่าเทียมกัน เรียนรู้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขไปด้วยกันต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ของการฝึกอบรมจิตตปัญญาศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนากระบวนการอบรมร่วมกันต่อไป

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.       บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด กรุงเทพฯ

2.       ศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม

3.       ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

 

4. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดอบรม

1.       Naropa University, Boulder, Colorado. USA

2.       วัดธรรมปัญญา บางม่วง นครปฐม

3.       The International Buddhist lay Fellowships

5. กำหนดการ      ตามตารางแนบท้าย


6. วัน เวลา สถานที่

วันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ห้องประชุม วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางม่วง อ.สามพราน จ. นครปฐม


7. ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย

คณาจารย์ กระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา บุคลากรผู้ทำงานด้านการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าอบรม

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านจิตตปัญญาศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้นแบบของโลกด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ และเกิดการแบ่งปันออกไปให้มากทุกช่วงชั้น วัย ทุกอาชีพได้อย่างเหมาะสม นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรายวิชาและทุกการทำงานเพื่อการพัฒนามนุษย์จากด้านในไปสู่ความสุข ความสงบ และหลุดพ้นความทุกข์ตามลำดับ

 

9. ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนวันที่

15 ธ.ค. 2560

หลังวันที่

15 ธ.ค. 2560

</tr>

สมาชิก

·     ศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม

·     ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

·     นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

·     สมาชิกเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ

5,000.- บาท

7,000.- บาท

</tr>

บุคคลทั่วไป

7,000.- บาท

8,000.- บาท

</tr>

หมายเหตุ

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-42036-2

อัตรานี้ รวมค่าอาหาร ที่พัก และภาษีมูลค่าเพิ่ม

</tr></tbody></table>

 

10. การลงทะเบียนเข้าอบรม

          10.1 แจ้งชื่อ-นามสกุล ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมมาที่ pnpsystems@puvanart.com

          10.2 โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขที่บัญชี 069-210849-2

ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          10.3 ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-นามสกุล และใบสมัครหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียนมาที่ อีเมลpnpsystems@puvanart.com

          10.4 รับเอกสารการยืนยันการเข้าร่วมทางอีเมล

          10.5 แจ้งชื่อหน่วยงานเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง (กรณีต้องการใช้ในการเบิกจ่าย)

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  ดร.ภูวนาถ  แก้วปลั่ง  โทร  081-8471188

  ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ โทร 089-0312528


หมายเหตุ

กิจกรรมภาคกลางคืน ภาวนาร่วมกัน  (Night session for Mindfulness Meditation) 

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

(Schedule is subjected to change as appropriate)

 บรรยายด้วยภาษาอังกฤษ และมีการแปลเป็นภาษาไทยตลอดการประชุม

(English language is used with translation into Thai throughout the workshop


@@@@@@@@@@

แล้วเจอกันนะคะทุกท่าน

สุข สนุก ซึ้ง สงบ

*******************

    

หมายเลขบันทึก: 641555เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2017 14:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2017 14:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี