หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรูภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้มีคณะทัวร์เข้ามาศึกษาดูงานที่สถานที่ ดอนเอย ดอนคา เพื่อที่จะศึกษาการทอผ้าไทยทรงดำ และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรง ทางศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกได้รับโอกาสให้นำกิจกรรมเข้าไปสอดแทรกให้เยาวชนได้ฝึกสมาธิ คือกิจกรรมแป้งพวงพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ถ่ายทอดความรู้ สาธิตการทำแป้งพวงและให้เยาวชนร่วมทำกิจกรรมแป้งพวง และทำหน้าที่คอยให้การบริการในด้านต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)