หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูการทำงานที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกมาศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำทำเทียนอบขนม แป้งพวงและยังศึกษาเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะช

นก<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)