ทัศนะการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของ ผอ. ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ที่ ราชวินิต มัธยม

  • มีการบรรจุลงในหลักสูตร ของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เขียนในแผนการสอนและโครงงาน
  • สมาชิกทุกส่วนของ รนม. ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรงได้เปิดบัญชี กับ ธกส. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการลงบัญชีรายรับ-จ่าย รู้จักใช้เงินอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนได้มีกิจกรรมดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแทรกเข้าไปในทุกส่วน

ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม เป็นวิทยากร พูดถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ชุมชนได้ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น การประหยัดพลังงาน

ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ไม่ใช่จากตัวครู ตัวเด็ก แต่ต้องเป็นองค์รวม ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของเศรษฐกิจพอเพียง