วันที่  28 พฤศจิกายน 2549  คณะเภสัชศาสตร์ โดยผู้บริหาร ได้เรียนเชิญเลขานุการคณะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณศิริรัตน์  ปุรณพรรค์) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานในหน้าที่เลขานุการคณะ โดยได้เชิญผู้บริหาร และทีมหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยเข้ารับฟัง

ซึ่งจาการ ลปรร. ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

เลขานุการคณะทำหน้าที่ดังนี้

1. ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน  มีความรู้ความสามารถ รู้งานตามหน้าที่ ในงาน 5 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งในงานที่กล่าวมานั้น เลขานุการจะรู้หลักในแต่ละหน้าที่  ต้องใส่ใจในงานทุกงาน

2. งานตามนโยบาย  เช่น นูยบายคณะ นโยบายมหาวิทยาลัย และนโยบายระดับประเทศ  โดยจะมีการวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับภาระกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

และเนื่องจากคณะเทคนิคการแพทย์ได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานเป็นการทำงานสมัยใหม่ ใช้ e-office ในการบริหารจัดการ  ทุกภาระกิจจึงต้องทำให้สนองนโยบาย และดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด

การเตรียมคน 

-  สร้างความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญเพราะการทำงานในภาระกิจหลักซึ่งมีมากอยู่แล้ว แต่ต้องมีงานเพิ่มขึ้นมาทำให้เกิดความเครียด ยุ่ง สับสน 

-  การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้บริหารต้องมีความชัดจน มีกรอบระยะเวลากำหนด มีการวางงแผน และมอบหมายการทำงานแบบมีขั้นตอน และให้กำลังใจและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือให้คะแนะนำ

ความร่วมมือจากบุคลากร 

-  ต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันก่อน

-  สื่อสารให้เข้าใจ

-  ทำบรรยายกาศให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

-  ผู้บริหารจะสื่อสารบ่อยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 

คุณศิริรัตน์ได้ให้ข้อคิดว่า ทุกคนมีศักยภาพ เพียงแต่ไม่มีโอกาส  ตัวอย่างของคณะเทคนิคการแพทย์เช่น จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีม นำเรื่องมานำเสนอ ลปรร.กัน บางคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เมื่อมีโอกาส ก็จะนำเสนอได้ดี เป็นต้น  

เนื้อหาการประชุมทีม

-  มีงานอะไรให้ช่วยเหลือระหว่างงาน

-  หารือการปฏิบัติงานระหว่างงาน

-  เรื่องใหม่ ๆ ที่ต้องการคุยกัน

คณะเภสัชศาสตร์ จะได้นำข้อมูลจากการ ลปรร.มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป