ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 25 ตุลาคม 2560)

วันที่ 25 ตุลาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายและได้ช่วยข้าวกล้องทิพย์อรุณนำมากรอกใส่ถุงถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง นำไปส่งที่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะ

เวลาประมาณ 10.30 น. เราได้เดินทางไปที่หมู่บ้านหนองขุย เพื่อไปหา ป้าบุษกร ซึ่งเป็นปราชญ์ด้านการรำเหย่ย เพราะเพื่อนที่ทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมรำเหย่ยไปศึกษาและเรียนรู้ในการร้องเพลงรำเหย่ยเพื่อที่จะนำมาฝึกร้องและทำวีดีโอมาใส่ในโครงการของเพื่อนค่ะ


                                         ศึกษาเรียนรู้ทำนองและเนื้อร้องของเพลงรำเหย่ย


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)