" บ้านหนองผือ" โรงเรียนที่สร้าง " ทักษะชีวิต " อย่างแท้จริง


นี่แหละ.....การไปดูงานโดยแท้ ไม่ใช่...ไปเที่ยวให้งบประมาณ หมด ๆ ไป

" โรงเรียน "  คือ  สถานที่ให้ความรู้  อบรม สั่งสอน

ให้กับบุคคล เพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพ  พร้อมที่จะใช้ชีวิต

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  ความรู้และทักษะชีวิต

ที่บุคคลได้รับจาก " โรงเรียน"  จะช่วยให้ทุกคน

ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข" โรงเรียน " มีหน้าที่หลักคือ " การสอน "   ที่ทุก ๆ คนเข้าใจว่า การสอนนั้นคือ  " สอนหนังสือ"

แต่ ...  โรงเรียน มิได้มีเพียงแค่สอนหนังสือเท่านั้น  แต่...โรงเรียนจะต้องสอนทั้งหนังสือ

และ " ทักษะชีวิต "  ที่จะต้องผสมผสาน  ทั้ง  " คุณธรรม"  และ  " จริยธรรม"  ให้กับ " ศิษย์" 

เพื่อที่จะ หล่อหลอมให้บุคคลเป็น " คนคุณภาพ"  ที่มีวิชาความรู้ควบคู่กับคุณธรรม สามารถ

นำเอาความรู้นั้นไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ต่อไปในอนาคต" โรงเรียน " กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเมืองไทย ทุกโรงเรียน ต่างมี  " เข็มทิศ" 

หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อ  " วิสัยทัศน์"  ของตนเอง เพื่อเป็น " เป้าหมาย" 

ของโรงเรียน  การที่จะไปถึง " เป้าหมาย"  หรือบรรลุตามวิสัยทัศน์

ของโรงเรียนนั้น  ....  ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก  ไม่ว่าการกำหนดทิศทาง

หรือ  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะ เรียบง่าย หรือ ซับซับซ้อน เพียงใด

ก็ตาม  เพราะ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์นั้น

ย่อมจะมี  " ปัจจัย "  และ " บริบท" ของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบ

ที่สำคัญยิ่ง"ปัจจัย"  คือส่ิงสำคัญ ในการที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการของโรงเรียน

ในขณะที่ " บริบท" หรือ " สภาพแวดล้อม "  ของโรงเรียน ก็เป็น

ปัจจัยหลักสำคัญในการที่จะเอื้อต่อการนำพาให้โรงเรียน

ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จหรือไม่เช่นเดียวกัน" ผู้อำนวยการโรงเรียน "  เป็นบุคคลสำคัญยิ่ง เปรียบเสมือน ตัวจักรสำคัญ ในการขับเคลื่อน

ให้การดำเนินงานทั้งระบบของโรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน....จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นทั้ง   " ผู้นำ "   " ผู้ตาม"  "ผู้ปฏิบัติ"

ตลอดจนเป็น "นักพยากรณ์"   " นักวิเคราะห์ "  " นักประมวลผล"  " นักวางแผน" 

และ  " นักแก้ปัญหา"  โดยมี  " วิสัยทัศน์"  ของโรงเรียน  และ นักเรียน เป็น

เป้าหมายของความสำเร็จโรงเรียนบ้านหนองผือ  เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนา และความก้าวหน้าเป็นลำดับ

ภายใต้  ความขาดแคลนของปัจจัยสนับสนุนหลายประการ  ถึงแม้จะมี  "โอกาส" 

ในการพัฒนาที่ " ระบบของการศึกษา" จะเปิดกว้างเท่าเทียมกันกับโรงเรียนอื่น ๆ 

ทั่วประเทศก็ตาม   หากแต่..บริบทที่จำกัดจำเขี่ย  ปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ที่มีอยู่

น้อยนิด  จึงยากนักที่ " ผู้นำ" ของโรงเรียนบ้านหนองผือ จะนำพาโรงเรียน

ให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค บนเส้นทางของการพัฒนาไปสู่ " เส้นชัย "  ที่

ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ถึงพร้อมในทุก ๆ อย่างได้คุณมะเดื่อได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียนบ้านหนองผือ

ไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้ง  ทุกครั้งก็จะได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียน

เสมอ   ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรม  การเรียนการสอน ตลอดจน

อาคารสถานที่  ซึ่ง หมายถึง ความร่วมคิด ร่วมทำ  ของผู้นำ

และบุคลากรในโรงเรียนแห่งนี้ ท่ามกลางความจำกัดของปัจจัย

สนับสนุนต่าง ๆ  ทุกคนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหา เดินหน้าอย่าง

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ถึงแม้ว่า เส้นชัยจะดูเหมือนยังห่างไกล

แต่ทุกคนก็พร้อมจะทุ่มเท ความรู้ ความคิด  สติปัญญา

ที่หลอมรวมกันเป็น  " พลังกาย และพลังใจ"  เพื่อ " งาน" 

เพื่อโรงเรียน และ ที่สำคัญคือ  " นักเรียน" อย่างเต็มกำลัง

จนสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดมา เรียกได้ว่า

ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่ง  ความสำเร็จนี้ อยู่ภายใต้

ผู้นำที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคของการบริหารงาน 

ที่ชื่อว่า  " ชยันต์   เพชรศรีจันทร์"  ที่.........

" ร่างเล็ก  แต่จิตใจใหญ่ วิสัยทัศน์กว้างไกล " 

 ผู้ใช้ศาสตร์ของพระราชา มาเป็นแนวทางในการทำงาน

เพิ่อ " ทำฝัน" ให้เป็นจริง..... คนนั้น

ทุกสิ่งอย่าง ณ บ้านหนองผือ เน้นเพื่อการมีชีวิต " อย่างมีคุณภาพ" 

สอน " ทักษะชีวิต" ให้กับนักเรียน มิใช่ " สอน" เพื่อให้คะแนน o-net 

สูงส่ง แต่นักเรียนไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในสังคม...! ทุกอย่างที่คุณมะเดื่อได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลที่คุณมะเดื่อ ชักชวนให้บุคลากร

ของโรงเรียนให้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองผือก่อนหน้านี้ สักสองปีมาแล้ว

แต่...ในระยะเวลานั้น  ระบบงานโรงเรียนของคุณมะเดื่อไม่เอื้อต่อการ

ที่จะไปดูงานที่นี่ได้  ............!

จนกระทั่ง ถึงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนของคุณมะเดื่อ

มีตำแหน่ง  รก.ผอ. เป็น ครูกัลยา  ซึี่งครูกัลยา เป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

จึงได้มีโอกาสพาคณะครูและผู้ปกครองระดับปฐมวัยเดินทาง

มุ่งสู่ โรงเรียนบ้านหนองผือได้....อย่างไม่่รีรออีกต่อไป" มาดูงานครั้งนี้ ได้เห็น  ได้รู้  ได้ข้อคิด  ได้งานไปสานต่อ คุ้มค่าจริง ๆ  "  

" เราต้องนำไปปรับปรุงงานของเราที่โรงเรียนด้วย" 

" คุ้มค่ากับการมาดูงานมาก ๆ " 

....นี่คือคำพูดของคณะครูของโรงเรียนคุณมะเดื่อที่มาดูงาน ณ บ้านหนองผือ...ในวันนั้น.....

" นี่แหละการดูงานโดยแท้...ไม่ใช่ไปเที่ยว เพื่อให้งบประมาณหมด ๆ ไป"  และนี่  คือคำพูดของคุณมะเดื่อ

ทุกกิจกรรมที่นี่ เน้นให้นักเรียนมีปัญญา   เกิดทักษะ  และ เอาชนะอุปสรรค

ในอนาคต เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพึ่งพาตนเอง...ทั้งสิ้น โรงเรียนบ้านหนองผือ"  โรงเรียนที่สร้าง " ทักษะชีวิต " 

ให้กับนักเรียน...อย่างแท้จริง

หมายเลขบันทึก: 638973เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 19:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ตุลาคม 2017 20:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

ทั้งหมด.....จากใจจริงจ้ะท่าน ผอ.คนเก่ง

ดีมากเลยครับ

ไม่ทราบว่ามาทั้งทีมเลย

ทีมคุณภาพมาก

ดีใจที่สมาชิกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันครับ

หวัดดีน้องขจิต

ทีมปฐมวัยตั้งใจจะไปศึกษาดูงาน

ที่ รร.ผอ.คนเก่งนี้  สักสองปีก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ ระบบ โรงเรียนปิดตาย จึงไปไม่ได้

ตอนนี้เปิดแล้วจ้ะ  จึงไปได้ ๕๕๕

ขอให้สมประสงค์ดังใจหมายทั้งผู้มาศึกษา  และต้นแบบแห่งการศึกษา  ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ

ยินดีด้วยทั้งสองฝั่งค่ะ

สวัสดีจ้าาน้องหมอธิ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้ทั้งสองฝั่งจ้ะ

คิดถึงหมอธินะจ๊ะ  สบายดีนะจ๊ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี