หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่ 6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 22 กันยายน 2560
วันนี้มีนักศึกษามาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกและได้ทำการสาทิตการทำเทียนอบขนมแก่นักศึกษาที่มาดูงานและทำการต้อนรับเสิฟน้ำอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)