ครั้งที่ 42

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

               วันนี้เราได้ช่วยงานการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจิตอาสาภายใต้การบูรณาการการเรียนการสอนวิชา "จิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" เพื่อเชื่อมโยงและเชื่อมร้อยประเด็นการทำงานจิตอาสาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้นำชุมชนจาก 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐมกว่า 30 คน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 10 คน ที่ค่อยหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้นำชุมชนในการนี้ท่านรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่านอาจารย์ ดร. วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยใจความสำคัญคือนักศึกษาที่มีจิตอาสาเพื่อทำงานชุมชนท้องถิ่นคือหนึ่งหัวใจหลักของการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความเป็นมาของโครงการ กระบวนการขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชารัฐจังหวัดนครปฐมโดย รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณนอกจากนี้นักศึกษายังได้ฟังธรรมบรรยายเรื่อง "แรงบันดาลใจจากพระราชาสู่งานจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ประธานเครือข่ายกลุ่มธรรมะอารมณ์ดี  

                และได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างแกนนำชุมชนอำเภอทั้ง 7 อำเภอกับนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อทำงานร่วมกันโดยมีประเด็นสำคัญคือ การทำงานช่วยเหลือผู้เปราะบางและผู้ยากไร้ในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งประเด็นการจัดทำแนวทาง/แผนการจัดการพิบัติภัยในพื้นที่กรณีเกิดพิบัติภัย จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาโครงการจิตอาสาซึ่งจะนำไปสู่การทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ กว่า 70 โครงการ

              ซึ่งดิฉันได้มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ เป็นพี่เลี้ยงอยู่อำเภอสามพราน และอาจารย์พี่เลี้ยงคือ อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง ได้กล่าวแนะนำน้องๆที่มาเข้าร่วม โดยมีแกนนำกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอสามพรานว่ามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภออะไรบ้างและอำเภอสามพรานเป็นอำเภอที่อยู่ในจุดเสี่ยงต่อการน้ำท่วมเป็นอย่างมาก

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวผกามาศ สองเมือง

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)