ครั้งที่ 41

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

             วันนี้เราได้ไปทอดผ้าป่าที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยศาลายา ที่งานได้มีท่านคณะบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกล่าวเปิดงานและผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้เป็นเกียรติ์ในการทอดผ้าบังสกุล และได้มีเด็กสาขานิเทศศาสตร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และเราคณะเด็กฝึกงานมีหน้าที่ในการจัดเตรียมงานและให้ความเรีบยร้อยกับแขกที่มาเข้าร่วมงาน และเด็กจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยศาลายามีการต้อนรับอย่างดี เด็กๆที่นั่นน่ารักเป็นกันเอง หลังจากเสร็จงานเราก็ได้ช่วยกันนับเงินที่ได้จากการทอดป่าในครั้งนี้ รวมทั้งหมดได้ 240,859 บาท 

                                                              ภาพถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์

                                                            ภาพถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์

                                                               ภาพถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์

                                                              ภาพถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์

                                                              ภาพถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์

                                                           ภาพถ่ายโดย เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แกวบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)