หน่วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานพัสดุแนวใหม่ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ประกอบด้วย

        ๑.  ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ์    รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
        ๒.  นายเชิดชัย  มีคำ                  นิติกร  ๙  ชช.  สังกัดสำนักพัฒนา
                                                         มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
                                                         กรมบัญชีกลาง

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://portal.nu.ac.th/?law