Si-CORE


วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผมไปร่วมประชุม Siriraj R2R core team    ได้ฟัง ผศ. พญ. อโณทัย รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝ่ายวิจัย เล่าเรื่องการก่อตั้ง ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (CORE – Center of Research Excellence) ด้านการระงับความรู้สึกในผู้สูงอายุ   ฟังแล้วเกิดความสุข   เพราะได้รับรู้วิธีคิดที่ละเอียดอ่อน ในการคิดขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล    คิดเชื่อมโยงบริการของต่างภาควิชา/สาขาวิชา  โดยเอาตัวผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง    เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหน้าที่หลักสามอย่างคือ บริการ  วิจัย  และการพัฒนาคน

ศิริราชเพิ่งประกาศเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รับรองฐานะ ๒๐ กลุ่มวิจัยเป็น Si-CORE (Siriraj Center of Research Excellence)   หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการระงับความรู้สึกในผู้สูงอายุ

มีการนำเสนอฐานความคิดในการจัดตั้งศูนย์ฯ นี้    แล้ว ศ. พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (รองคณบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพ) ให้คำแนะนำวิธีดำเนินการ    ผมได้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพของบริการ กับการวิจัย    ได้เห็นวิธีคิดพัฒนาคุณภาพของบริการนำสู่การคิดโจทย์วิจัย    เป็นงานวิจัยบนฐานของบริการ    มองจากมุมของ R2R นี่คือ  Mega Meta R2R

นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ แนะนำว่า ให้คิดถึงการออกแบบระบบบริการใหม่ด้วย    ทำให้ผมคิดต่อว่าต้องเชื่อมสู่สถาปัตยกรรมใหม่ของสถานบริการ    และ รศ. นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ กล่าวถึงระบบบริการแบบที่มี case manager ให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งบริการที่โรงพยาบาลและที่บ้าน    ทั้งหมดนั้นพัฒนาขึ้นบนฐานการวิจัย Meta R2R ได้ทั้งสิ้น

หลังจากนั้นท่านคณบดี ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ. นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล มาประชุมหารือกับว่าที่ทีมบริหาร Si-CORE    ที่มี อ. นพ. อัครินทร์ นิมมานิตย์ เป็นหัวหน้าทีม    ผมจึงได้เรียนรู้วิธีคิดสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบงานวิจัยแบบที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบสูง    โดยใช้การจัดการ และทรัพยากรหนุนอย่างมียุทธศาสตร์    รวมทั้งใช้รูปแบบโครงสร้างและการจัดการแบบใหม่ปลดล็อกระเบียบข้อบังคับที่ ไม่คล่องตัวต่อการทำงานวิชาการ  

ผมได้เรียนรู้ว่า ขณะนี้ที่ศิริราช อาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี impact factor สูงต่อเนื่อง   มีสิทธิ์ขอผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท-ตรี มาช่วยงานได้ 

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ส.ค. ๖๐


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.44.124
เขียนเมื่อ 

It would be more innoventive if the proceedings is released for public participation. We could learn and gain insights and supports from practitioners in 'other disciplines'. Information and Technologies (I&T) will be major parts of our future, if I&T people can learn Si-CORE then...