ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 7 กันยายน 2560)

วันที่ 7 กันยายน ช่วงเช้าของการฝึกงาน เวลา 09.30 น.  เราได้ช่วยกันเตรียมอาหารว่างเพื่อต้อนรับคณะมาดูงานมาจากจังหวัดลพบุรีได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย และเข้าประชุมในเรื่อง การทำเกษตรแบบอินทรีย์ และเยี่ยมชมโรงสีดูขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศค่ะ


               เราเตรียม กาแฟ โอวันติน และทองม้วนเป็นอาหารว่างเพื่อต้อนรับคณะมาดูงาน


                                                         ทำไอศรีมเพื่อนต้อนรับคณะดูงาน


                                        ประชุม พ่อแรม เชียงกา พูดถึงประวัติการก่อตั้งศูนย์


                                                         ขนต้นดาวเรื่องให้ลูกค้าที่มาสั่ง

ช่วงตอนเย็นเราก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องดื่มให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่ของ ตำบลหนองสาหร่าย ที่มาประชุมกันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายค่ะ


                                           ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องดื่มให้กับผู้ใหญ่บ้าน

จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)