การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(6 ก.ย.60)

   วันนี้เราได้เดินทางไปกับ อ.ทัศนีย์ ซึ่งได้รับเชิญจากอบต.หนองชุมพล จ.เพชรบุรีให้ไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแม่บ้านในหมู่บ้านหนองชุมพลทั้งในเรื่องบทบาทสตรีและเศรษฐกิจพอเพียงฐาน5 ป ปุ๋ย ป้อง ปรุง ปลูก และแปรรูป ของศูนย์การเรียนรู้ของเราให้กับกลุ่มแม่บ้าน และพวกเราได้สอนวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสับปะรด และวิธีการทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือปุ๋ยไข่เน่าให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านน้ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

กลุ่มสตรีแม่บ้านนั่งฟังการบรรยาย

ร่วมถ่ายรูปกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน

กลุ่มสตรีแม่บ้านนั่งฟังการบรรยาย

สอนวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสับปะรด

สอนวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสับปะรด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)