กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (วันที่ 6-09-2560)

กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

            ในวันนี้วันที่  6  ก.ย.  2560  ทีมฝึกเพชรบุรีได้ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ในแบบสัมภาษณ์นั้นจะแบ่งเป็น  4  ตอน  ตอนที่1 คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  ตอนที่2 ข้อมูลชุมชนบ้านโคกเศรษฐี  ตอนที่3  ข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณี  และตอนที่4  ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาชุมชน  การสัมภาษณ์นั้นใช้แบบเจาะจงคือชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกเศรษฐีและใช้เทคนิคการหาข้อมูลแบบสโนว์บอล  โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้โยนไม้ต่อว่าควรไปสัมภาษณ์บ้านไหนต่อเป็นลำดับถัดไป

           ภาพที่ 1 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง(6-09-2560: เวลา9.00-16.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)