การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2560


ตัดหญ้าแฝก ทำความสะอาดบริเวณรอบนอก


ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอข้อมูล สอบถามความเป็นอยู่ 

สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดทั้งปี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)