หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560


                  เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลาโดยประมาณ 08.00-08.30 น. ก็เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานวันนี้เวลาโดยประมาณ 09.30-10.00 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับโอกาสให้เข้ารวมรับฟังและสังเกตการการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอดระวังเขตติดต่อบ้านสะแกราย ต.ดอนยายหอม จ.นครปฐม กับ ต.ดอนคา จ.ราชบุรี มีท่านปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาพื้นที่ตาบอด ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของชาวบ้านและได้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการปัญหาต่างๆแบบเบื้องต้นให้กับพวกเรานักศึกษาฝึกงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเอกพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานต่อไป


รูปภาพเป็นการอธิบายทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับพื้นที่ตาบอดระหว่างพี่ปิยะตัวแทนชาวบ้านและท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา การนั่งร่วมสังเกตการรับฟังและใบคำร้องที่จะยื่นกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)