ในช่วงวันเวลาดำเนินการ ที่ผ่านมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง นับจากวันที่ก่อตั้ง 1 กันยายน 2549   นับได้ว่า...มีความสำคัญมากพอ ที่จะนำบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือนำทางไปสู่การแก้ไข...การดำเนินงานในวันข้างหน้าต่อไป.

     ผมได้ปรึกษาถึงกระบวนการหรือขั้นตอนเหล่านี้กับคุณพี่พัชณี เจ้าหน้าที่ พอช. /อาจารย์ จำนง (ครูนง เมืองคอน ) คุณ วรรณไชย มากทอง และคุณ เชาวณะ จุลศักดิ์ เจ้าหน้าที่เกษตร ทุกท่านเห็นสมควรอย่างยิ่งต่อการติดตามประเมินผล การดำเนินการที่ผ่านมาของกลุ่มฯและกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.

     การนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ ( การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง...ในชีวิตประจำวัน ) ในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มฯมาประเมินทบทวนหาระดับว่า...ดี/ปานกลาง/ต้องปรับปรุง เพื่อการนำไปสู่กระบวนการ...การกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อนำข้อมูลที่ได้...จากการประเมิน ศักยภาพและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์...ทบทวนหาถึง จุดอ่อน (ที่ต้องปรับปรุง ) จุดแข็ง การมีโอกาส...รวมทั้งการมีอุปสรรค...ที่มีผลต่อการดำเนินการที่ผ่านมา มาพิจารณาเพื่อให้ทราบว่า...มีประเด็นใดบ้าง ที่ควรปรับปรุงและการให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาก่อน-หลัง.

     เพื่อให้กลุ่มฯและชุมชนมีความตื่นตัว...ที่จะทราบถึง ระดับของสถานะความพร้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาและวางแผนได้ตามความเหมาะสม อย่างลงตัวกับความต้องการ การเน้นการให้ความสำคัญกับการจดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ