ช่วงสาย ๆ ของวันนี้ผมเองได้เปิดอ่านบันทึกโน่นบันทึกนี่ตามปกติวิสัย แต่ผมเองได้ไปสะดุดบันทึกหนึ่งที่มีชื่อว่า "ครูของแผ่นดิน" ซึ่งเมื่อเข้าไปอ่านแล้วก็ชวนให้เปิดดูบันทึกอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่อง จรรยาบรรณครู ของ Blogger ที่เขียนเรื่องราวที่ลึกซึ้งเหล่านี้ และที่สำคัญผมสัมผัสได้ว่าผู้เขียนบันทึกนี้มี "จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู" อย่างแท้จริง

ความหวังและความฝันของเด็กหลาย ๆ คน บางคนอาจจะอยากเป็นทหาร อยากเป็นตำรวจ เป็นหมอ หรือวิศวกร แต่ Blogger ท่านนี้ ทำไมถึงมีความผูกพันธ์ที่อยากเป็นครู สามารถค้นคว้าหาเรื่องราวเกี่ยวกับครูมาถ่ายทอดได้อย่างดียิ่ง แรงขับหรือแรงผลักดันภายในตนเองกับการเรียนในคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นครูที่สืบทอดจิตวิญญาณส่งผ่านมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นสิ่งที่แทรกซึมลงไปถึงจิตวิญญาณของนักเรียนนักศึกษาที่เดินเข้าไปสัมผัสและได้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกผู้ทุกคน

นาย วิทยา อินธิมาศ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ว่าที่คุณครู" คนใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นเรือจ้างที่นำนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ ปลูกฝังความรักและความรู้ของชาติให้ชาติของเราอุดมไปด้วยความสุข

ผมขออนุญาตชื่นชมน้องวิทยา อินธิมาศ เพื่อน ๆ ในคณะครุศาสตร์ พี่ ๆ น้อง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวมถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาอีกทั้งได้ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้กับน้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งจะเติบใหญ่เป็นครูพันธ์ใหม่ ครูที่เป็นอนาคตของชาติและสร้างเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษาอนาคตของชาติให้ดีงามอุดมไปด้วยความศานติสุขตลอดไปครับ

ขอชื่นชมและศรัทธาด้วยใจครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ