การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2560

จัดเวทีประชาคม

และโครงการที่ทำคือโครงการนำ้แครอทเพื่อสุขภาพ ซึ่งวันที่ จัดเวทีประชาคม ก็นำนำ้แครอทที่ทำมาให้ชิมด้วย

และโครงการที่ทำ ก็ได้มีการถามว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็น ด้วยให้ร่วมกันยกมือ

ได้มีการแจกใบประเมิน เพื่อประเมินโครงการที่ทำ และ ในการทำกิจกรรมจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้

ร่วมถ่ายภาพเมื่อกิจกรรมเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)