ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 21

      วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชนทีทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วเป็นผู้นำโครงการเพื่อปลูกผังให้คนในชุมชนรักษาความสะอาดของชุมชนและช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้สะอาดหน้าอยู่ ซึ่งทางกลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปช่วยจัดสถานที่และได้ช่วยคัดแยกขยะค่ะ                                                       ขยะที่ต้องนำมาคัดแยกนะค่ะ                                                             กำลังคัดแยกขยะนะค่ะ                                                                    ป้ายโครงการนะค่ะ                                                                  กำลังชั่งขยะนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)