​Phenomenon-Based Learning

เป็นการเรียนที่มาจากหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นการเรียนในลักษณะของโครงงานที่นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มและมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมหลายวิชา

Phenomenon-Based Learning

การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง โดยการนำ PBL แบบใหม่มาใช้ ... Phenomenon-Based Learning    อ่านรายละเอียด ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๖๐

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)