โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 24 สิงหาคม 2560)


               ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”เป็นวันที่ 3ขึ้นไปยังที่หอประชุมทองอุไร เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้แนะนำการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมและมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีผู้อำนวยการ ธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและได้กล่าวปิดการอบรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)