การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

  วันนี้เริ่มทำการปรับพื้นที่ของเกาะที่อยู่กลางบ่อน้ำภายในศูนย์ฝึกให้เสมอกันเพื่อใช้สำหรับการทำโรงเพาะพันธุ์พืช เพื่อที่จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไว้สำหรับผู้คนที่สนใจและนักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าค่ายอบรมภายในศูนย์ฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)