การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                        วันนี้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้แบ่งกลุ่มกันออกเป็นสองกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยกลุ่มแรกไปร่วมมือกับชุมชนบ้านโคกเศรษฐีกลุ่มที่สองไปศึกษาบริเวณโดยรอบของศูนย์ ถนนเส้นทางต่างๆเพื่อจะนำมาทำเป็นแผนที่ เพื่อความว่องใวในการทำงานจึงกระจายงานออกเป็นสองกลุ่ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)