หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 15 )

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้เราได้มีนัดกับชาวบ้านชุมชนสวนตะไคร้ โดยวันนี้เราได้มีการจัดทำเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อหาปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน  ช่วงเช้าได้เป็นการเตรียมความพร้อม เตรียมอุปกรณ์ อาหารว่างและการดำเนินการในการจัดเวทีประชาคม โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่วนในการจัดเวทีประชาคมครั้งนี้ได้อยู่ในการดูแลของพี่เลี้ยง

การจัดเวทีประชาคมชุมชนสวนตะไคร้

ภาพถ่ายโดย  นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

ช่วงบ่ายก็ได้เดินทางไปยังชุมชนสวนตะไคร้เพื่อจัดเตรียมสถานที่และความพร้อม

เวลา 16.30 น. ก็ได้มีชาวบ้าน เยาวชนและผู้สูงอายุทยอยเดินทางมา เราได้เริ่มมีการจัดลงทะเบียน

การลงประชาคมถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


เวลา 17.30 น. คุณสุเนตร จิ๋วแก้ว ประธานชุมชนสวนตะไคร้ก็ได้กล่าวเปิดการเวทีประชาคม

การลงมติการโหวตโดยวิธียกมือ

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


เวลา 18.00 น. ก็ได้เริ่มดำเนินการประชาคมในเรื่องต่างๆตามประเด็นและข้อมูลที่เตรียมมา

การมอบของรางวัลกลับให้ชาวบ้านที่มาร่วมประชุมโดยการจับฉลากรางวัล

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์  อัครเดชพงษ์กวี


เมื่อประชาคมเสร็จก่อนชาวบ้านกลับเราก็ได้มีดารจับฉลากเพื่อแจกข้าวสาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนชุมชนสวนตะไคร้

คุณปนัดดา ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลเรา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)