การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่14


วันนี้นักศึกษาได้ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2560และติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วโดยได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองเเละได้รู้ถึงการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของสาธารณภัยเช่นเรื่องการป้องกันตัวเองจากการเกิดไฟไห้มหรือการเอาตัวรอดจากเหตุการที่ไม่คาดคิดในเรื่องของสาธารณภัยและมีการติดตามโครงการว่ามีการปฎิบัติต่อไปอย่างไรเเละยังมีการประเมินผลว่าชาวบ้านมีการทำได้ใหมในเรื่องที่ให้ความรู้ที่ได้รับจากโครงการในครั้งที่แล้ว

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน


ป้ายโครงการฟังบรรยายเกี่ยวเรื่องสาธารณภัยเเละประเมินผลโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)