IS3 เรื่องปัจจัยที่ทำให้ผักตบชวาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ประเด็นคำถาม : ปัจจัยที่ทำให้ผักตบชวาเจริญเติบโตได้รวดเร็ว   

สมมุติฐาน :     ผงซักฟอกจากบ้านเรือนเมื่อเทลงในแม่น้ำที่มีผักตบชวาอยู่แล้ว จะทำให้เพิ่มปัจจัยในการเจริญเติบโตของผักชวามากขึ้น และเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :        

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้น้ำเน่าเสียที่เกิดจากผักตบชวา

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขน้ำเน่าเสีย

วิธีการสืบค้น :                       ข้อมูลปฐมภูมิ : ทำการทดลอง

                                              ข้อมูลทุติยภูมิ : ค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

สรุปองค์ความรู้                    

1.            ปัจจัยที่ทำให้ผักตบชวาเจริญเติบโตได้รวดเร็ว

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวา คือ น้ำ อากาศ แสงแดด และ แร่ธาตุที่สำคัญ ผักตบชวามีเป็นแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น ฟอสเฟต ดังนั้นสารละลายผงซักฟอกในความเข้มข้นที่เหมาะสมจะทำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชน้ำผักตบชวามากยิ่งขึ้น

ผลการทดลอง ผักตบชวาที่อยู่ในภาชนะที่ใส่สารละลายผงซักฟอก เจริญเติบโตได้ดีกว่าที่อยู่ใน 3 สภาวะ อย่างไรก็ตาม การทดลองพบว่าหากใส่สารละอายผงซักฟอกในปริมาณมากจนเกินไป จะทำให้ผักตบชวาเฉาตายได้

2.            ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขน้ำเน่าเสีย

ควรมีการจัดการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ รณรงค์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี บำบัดดูแลแม่น้ำลำคลอง จัดเก็บผักตบชวาเพื่อไม่ให้มีโอกาสในการขยายพันธุ์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุด เพราะหากเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับมันได้มาก คนก็จะให้ความสนใจกับมันมากขึ้นและทำให้ปริมาณของผักตบชวาลดลงได้


ผู้ศึกษาค้นคว้า

ด.ญ.สิริยากร ไชยถา ม.2.12 เลขที่ 2

ด.ญ.ฉัตรรวีรณ์ แสนพิช ม.2.12 เลขที่ 10

ด.ญ.โสภิตนภา พิพัฒนสุขมงคล ม.2.12 เลขที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัจจัยที่ทำให้ผักตบชวาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วความเห็น (0)