การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับที่ 2

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นรายวิชาที่มุ่งถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ เปรียบเสมือนเครื่องมือของนักบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารองค์การได้สำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังในอนาคต

20170818134155.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sudthanomความเห็น (0)