หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 12 วันที่ 16 สิงหาคม 2017

                         วันนี้พวกนักศึกษาได้ร่วมเข้ารับการอบรมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยพี่ๆทาง อ.บ.ต. เจ็ดริ้ว ได้ให้ความหมายหรือความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517  เพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงสายกลางของชีวิต เพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่ยั่งยืน- จุดเด่น  คือ  แนวทางที่สมดุลโดยธรรมชาติสามารถก้าวทันสมัยสู่ความเป็นสากลได้โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง- ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง  คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงในประเทศและเป็นที่มาของนิยาม  3  ห่วง  2  เงื่อนไข  ซึ่งประกอบด้วย 1. ความพอประมาณคือ  ความพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น2. ความมีเหตุผลคือ  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง คือ  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ

หลังจากเข้าร่วมการอบรมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว พวกเราก็ได้ลงไปสำรวจความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เจ็ดริ้ว ว่าเขาอยู่อย่างไรในการสำรวจครั้งนี้พวกเราได้ใช้เรือในการลงพื้นที่สำรวจผ่านคูคลอง ตามหมู่บ้าน

ภาพการไปที่อมรมครับ


ภาพระหว่างการสำรวจคลองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)