ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย(วันที่ 16 สิงหาคม 2560)

เช้าของการฝึกงานของวันที่ 16 ช่วงเช้าช่วยกันทำแผนที่เดินดินของหมู่4 หมู่บ้านหนองขุยทุกคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ช่วยกันตัดกระดาษช่วยกันเขียนช่วยกันระบายสี                                                    ตัดกระดาษเพื่อทำแผนที่เดินดิน


                                                          ทามไลน์ชุมชนบ้านหนองขุยหมู่4

ช่วยบ่ายเป็นการช่วยกันทำทามไลน์ชุมชนเพื่อดูว่าแต่ละปีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างภายในชุมชนบ้านหนองขุย หมู่4
วันนี้ไม่ค่อยมีงานภายในศูนย์การเรียนรู้ส่วนมากจึงเป็นการทำงานของตนเองสะส่วนใหญ่

จบการฝึกงานของวันที่16 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)