สรุปทิเทศกาลโครงงานปี4

ชื่อหน่วยฝึก ที่ 5  ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพาน
ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โครงการ การทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ
พื้นที่ของอำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวกมีปลูกกันแพร่หลายฝรั่งกิมจูมีเมล็ดน้อย กรอบ รสหวาน นิยมบริโภคทั้งต่างประเทศและในประเทศ การปลูกใช้กิ่งที่ดี ไม่มีโรคปลูกระยะห่างประมาณ 3x3 เมตร ขยายพันธ์โดยการเพาะชำ หรือตอนกิ่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้
เสริมสร้างทักษะให้คนในชุมชน
ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปนิเทศกาลโครงงานรุ่นพี่ปี4ความเห็น (0)