ฝึกงานวันที่9

วันพฤหัสบดีที่10  สิงหาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 11.30 น. ได้รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เป็นความภูมิใจของพวกเราชาวหุบกะพง
เวลา 13.30 น. พวกเราได้ช่วยกันเก็บสถานที่เก็บโต๊ะและช่วยดึงผ้าออกมา เวลา 17.30 น. พวกเราได้แยกย้ายกันกลับบ้านพัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)