หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม

วันที่9สิงหาคมพ.ศ.2560
ตั้งแต่เวลา09.00-14.00น. มีโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้เด็กมีภูมิความรู้ความชำนาญคุณค่าทางวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีโดยมีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการทำพวกมาลัยในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ตอนบ่าย3กลุ่มนักศึกษาได้นั่งประชุมกันในการจัดทำแผนที่รอบศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)