หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยานหอม

วันที่8สิงหาคม 2560
วันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำบอดร์ป้ายของนักศึกษาและระดมความคิดที่จะลงชุมชน และทำกิจกรรมกันในวันพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)