ฝึกงานวันที่1

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 8.00 น. ได้เข้าเซ็นชื่อที่สำนักงาน

เวลา 8.30 น. ได้รับฟังการเข้าบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการหุบกะพง


  ความเป็นมาของโครงการ

       ปี 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง จึงโปรดรับเกษตรกรกลุ่มนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และโปรดเกล้าฯให้ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการและจัดหาที่ดินในพื้นที่เขตจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการแรกของประเทศไทย

        ในการนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลขอเข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือโครงการดังกล่าวในรูปของผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทสาขาต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ "โครงการไทย – อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบทหุบกะพง” โครงการเริ่มขึ้น เมื่อ 19 สิงหาคม 2509 ถึง 18 สิงหาคม 2514 รวมระยะเวลา 5 ปี) โดยเลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่จัดทำโครงการฯ เนื้อที่ ประมาณ 12,000 ไร่ มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพ เกษตรกรรมในรูปของสหกรณ์ ต่อมาจึงได้อพยพครอบครัวเกษตรกร จำนวน 83 ครอบครัว และเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่เดิม 48 ครอบครัว เข้ามาทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 128 ครอบครัว มีภารกิจดูแลงานต่างๆ สืบต่อจากโครงการไทย – อิสราเอล มีภารกิจหลัก ๆ 7 งานประกอบด้วย งานจัดสรรที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดิน งานด้านระบบชลประทาน แยกเป็นควบคุมการใช้น้ำจากโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และจัดระบบการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ งานด้านการสาธิตและทดลองการเกษตร งานการส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ดูแลช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ งานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานบริการสวัสดิการชุมชนและอื่น ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้านและงานด้านการบริหารบุคคลและการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ปัจจุบันการดำเนินงานตามภารกิจหลักได้แก่ งานการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกร เข้าอยู่อาศัย จำนวน 787 แปลง พื้นที่ 7,608 ไร่ ได้จัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 381 ครอบครัว แยกเป็นเกษตรกรรุ่นแรก 128 ครอบครัว เกษตรกรรุ่นแรกและเกษตรกรที่ถวายฎีกา 253 ครอบครัว การขออนุญาตสร้างบ้าน,การขออนุญาต ออกเลขที่บ้าน,การแก้ไขกรณีพิพาทและการตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดิน จัดหาระบบชลประทานและการจัดสรรการใช้น้ำ มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 สถานี สถานีที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง สถานีที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ระบบท่อชลประทาน ความยาว 40 กิโลเมตร เป็นระบบท่อใยหิน เอส เบส ทอส ขนาด 12,10,8 และ 6 นิ้ว แล้วเข้าพื้นสมาชิก 4 นิ้ว และอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของชลประทาน จำนวน 4 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกะพง ความจุ 400,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย - หุบกะพง ความจุ 800,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ความจุ 320,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก ความจุ 15,000 ลบ.ม. งานสาธิตและทดลองการเกษตร ได้จัดทำแปลงสาธิตพืชไร่ พืชสวน ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม สัตว์ปี และปลาชนิดต่างๆ และได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกพืชสวน เช่น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงแคนตาลูป ผักต่างๆ สำหรับหน่อไม้มีปัญหาน้ำไม่สม่ำเสมอ สมาชิกสหกรณ์เลิกทำการเพาะปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ชมพู่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เลี้ยงปศุสัตว์ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการนอกสถานที่ปีละกว่า 5 งาน มีประชาชนนิสิต นักศึกษา รวมทั้งชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการปีละประมาณ 40,000 คนและงานสหกรณ์ในโครงการและส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ 445 คน มีทุนดำเนินงาน 24,164,750.17 บาท 

          ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนั้น ทําให้เกษตรกรมีที่ดินทํากิน มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคง มีมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชประสงค์ ช่วยต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์หมู่บ้านและสร้างความสามัคคีให้ชุมชนและทําให้คนในชุมชนยอมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของกันละกัน


เวลา 9.30 น. ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ในศูนย์ทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณของศูนย์ เพื่อได้จัดเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 


หลังจากเวลา 13.00 น. พวกเราก็ได้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บกวาดบริเวณพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สะอาด และร่มรื่นมากขึ้น 

เวลา 17.00 น. พวกเราได้แยกย้ายกันกลับบ้านพัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)