เยาวชนนราธิวาสศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด​ 12 ก.ค 2560

12 ก.ค 2560

8.30    น. อาบนำ้แต่งตัว

9.00    น. รับประทานอาหารที่ศูนย์

12.30  น. เตียมสถานที่ตอนรับคณะเยาวชนนราธิวาสศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

13.45  น. พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 

14.00 น. ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ให้ความรู้และแนวทางการแก้ไบปํญญาหายาเสพติดของหมู่บ้านบ่อมะกรูด

15.00 น. พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)