logbook-1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครั้งที่ .........../2560 ชั่วโมง PLC ที่..............วัน..............เดือน...........................ปี............................. เวลา .................... สถานที่...................


สมาชิกในกลุ่ม

  1. นางสาว
  2. นางสาว
  3. นาง
  4. นาย
  5. นางสาว
  6. นาย
  7. นางสาว
  8. นาง


ค้นหาปัญหา

หาสาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ออกแบบกิจกรรม

นำสู่การปฏิบัติ

การสะท้อนผลการปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน logbook-scikbความเห็น (0)