พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 6/2560  ณ ห้องประชุม เล็ก จุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารหลักเมือง)


มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศล และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์มีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบิดาของแผ่นดิน


ในการนี้ มีคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ และพระอาจารย์ทินวัฒน์ จันทปัญโญ วัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ รับศีล และสวดพระพุทธมนต์ตามบทที่มหาเถรสมาคม กำหนดไว้ หลังจากนั้นนั่งสมาธิ ฟังบรรยายธรรม ถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ และบริวารอื่น ๆ และกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


สำหรับหนังสือสวดพระพุทธมนต์ได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 120 เล่ม สามารถอ่านรายละเอียดได้ http://www.pr.ago.go.th/agopr2015/practivity/9798

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)