​ย่ออภิธรรมพุทธ 13

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


จิตกับปรากฏการณ์ในแง่อภิธรรม

ที่ชื่อว่าจิตเพราะ คิดคือรับรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ การรับรู้อารมณ์ทั้งหกทางนั้นคือ การคิด นั้นคืออภิธรรมมองจิตเป็นแค่เพียงการคิดไม่ใช่ผู้คิด การที่เราเห็นเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งกำลังบินผ่านบ้านเราไปอยู่นั้น ถามว่าใครนำเครื่องบินไป พุทธตอบว่าไม่มีใครดอกเพราะเครื่องบินลำนั้นมันประกอบกันหลายส่วน มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของเหตุปัจจัย คนก็เหมือนเครื่องบินลำนั้นละ

คือพุทธพยายามบอกว่าเจ้าของที่มีอำนาจบงการนะมันไม่มีเพราะเจ้าของมีอำนาจสิทธิ์ขาด แต่พุทธมองเป็นเพียงปรากฏการณ์แห่งเหตุปัจจัยมารวมกันจึงมีพลังขับเคลื่อนไป แม้จิตก็ไร้อำนาจควบคุมเช่นคนเป็นอัมพาตจิตสั่งขันธ์บางส่วนที่ชำรุดนั้นไม่ได้เพราะมันขาดความสมดุลตรงนั้นแล้ว

นี่คือพุทธยืนยันแต่เพียงมีปรากฏการณ์เท่านั้นไร้ประธานสั่งการใด ๆ ( น. 240 )

..................................

บรรณานุกรม

สมภาร พรมทา. 2559. พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก. นนทบุรี : บริษัทปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จำกัด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)