พลังผู้นำ พลังสุข : Retreat NKPH ๒๕๖๐ สสจ.หนองคาย (๒)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใช้เวลาเตรียมการแสดงกับเพื่อน ๆ จนเกือบเข้านอน

เตรียมทบทวนขั้นตอนการเหนี่ยวนำกระบวนการประชุมบ่ายพรุ่งนี้อีกนิดหน่อย .... พร้อมละ

ช่วงเช้า ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มี Talk show โดยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

Smart NKPH สังคมดี ๔.๐ สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี

อัตลักษณ์ สาธารณสุขหนองคาย "ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย"

ค่านิยมองค์กร NKMOPH

N = Network to Vitality เครือข่ายมีชีวิตชีวา

K = Keep learning for change เรียนรู้ต่อเนื่องสู่การเปลี่ยนแปลง

M = Mastery เป็นนายของตัวเอง

O = Originality ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่

P = People centered approach ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

H = Humility อ่อนน้อมถ่อมตน


^_,^


ท่านบรรยายอย่าง Smart จริง ๆ ฟังเพลิน สาระค่อย ๆ ซึมซาบความรู้และประสบการณ์ตรงของท่าน

ส่วนเราจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) เพียงพอที่จะนำไปใช้เหนี่ยวนำ จูงใจตัวเอง ในการส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีเสมอ

เพียงพอที่จะเป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนที่เราเกี่ยวข้องทำงานด้วย ... แค่ไหน ค่อยติดตามต่อระยะยาว

บันทึกนี้เฉพาะความรอบรู้ที่เก็บเกี่ยวได้ผ่านใจ และการตีความผ่านประสบการณ์ผู้เขียนเท่านั้น เท่าที่จะขยันเขียน (บรรยายจริงเกือบสองชั่วโมง)

โปรดใช้วิจารณญาณ อิ อิ

^_,^

ทัศนคติเป็นรากเหง้าของแต่ละสังคมที่แตกต่าง จีนสอนเรื่องความอดทน ญี่ปุ่นการทำงานรับใช้อย่างต่อเนื่องหมายถึงเกียรติยศ

ประเทศอะไรเอ่ย .... เรียนสูง ๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน

๑๐ ปี ที่ผ่านมา แนวโน้มการศึกษาเพิ่มขึ้น ผลสำรวจผู้ที่มีทักษะสูงลดลง

คนเก่งจริงควรสร้างความเจริญก้าวหน้า

ด้วยงานพวกเราเป็นงานเชิงสังคมที่ไม่เพียงใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการทำงานเท่านั้น ถึงเวลาที่ต้องทำความเข้าใจ ๕ ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่กำหนดสุขภาพ ทำความเข้าใจศัพท์ใหม่ ความจนแบบใหม่ Ill-Literacy ....

ที่ผ่านมาจนแบบเก่ายังแก้ไม่ค่อยได้เลยนะ

สรุป สภาพปัญหาพื้นฐานของการพัฒนาประเทศไทย

๑. การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง

๒. มีแผนพัฒนาและแผนยุทศาสตร์ที่หลากหลาย

๓. การจัดสรรและการใช้งบประมาณแบบแยกส่วน

๔. การกำหนดอนาคตของชาติโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่

๕. ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ

เริ่มพัฒนาจากยุทธศาสตร์เดียวกันนี่ละ แต่มุมไหน ส่วนไหนก่อน หรือทำพร้อม ๆ กันไป ขอเพียงรู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่อต่อ Jigsaw ภาพฝันเดียวกันนะจ๊ะ

เหมือนช้างตัวเดียวกัน

"ขอให้เห็นรูปเดียวกัน และรู้ว่าอยู่ ณ จุดใดของรูป ก็สามารถช่วยกันวาดภาพได้"

^_,^

โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา "ประเทศไทย ๔.๐" คือ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศไทย เรียกว่า "เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่" (New engines of growth) ๒ แนวทาง คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม

ซึ่งงานพวกเราอยู่ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ จะช่วยสร้างความมั่นคงให้คนในชาติผ่าน Inclusive growth engine ๔ ชุดใหญ่ ๆ คือ

๑. Digital health

๒. Smart citizen เด็กไทย คนไทย ๔.๐

๓. PP&P ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสุขภาพ

๔. Service คลินิกหมอครอบครัว PCC/Service plan

ในภาพรวม ตัวชี้วัดระดับองค์กรมี ๘ กลุ่ม

เป้าหมาย P&P excellence ในปีที่ ๑, ๕, ๒๐ จะประสบผลสำเร็จ (Success) หรือแค่นิทาน (or tales) ทั้งสุขภาพแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ลดลง เป็นต้น

จุดคานงัดที่จะทำสำเร็จ ก็ด้วยมาตรการ PIRAB นักปฏิบัติต้องลองมองออกจากตนเอง

พื้นที่ของเรา HL สอดคล้องเรื่องไหน จุดใดก่อนก็ได้ อย่าทำทุกเรื่อง จะไม่ได้เรื่อง เลือกเรื่องที่จะสำเร็จก่อน

ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทักษะ รูปแบบการทำงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ และวิธีการคุ้มครองสุขภาพทางสังคม

^_,^

นอกจากมาตรการ PIRAB แล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือ คน จะต้องพัฒนาสมรรถนะจากสิ่งดีที่มีเป็นต้นทุน ทำงานเยี่ยงเสือ ด้วยความมุ่งมั่น รู้บทบาท รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความรอบรู้ในงาน สุขุมรอบคอบ ทำงานโดยไม่สนใจใคร แม้แต่ "้เจ้านาย"

คล้าย ๆ ค่านิยมขององค์กร ด้านการเป็นนายของตนเอง (Mastery)

คนนำ สร้างงาน งานสร้างคนต่อ ๆ ไปต่อเนื่องเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ ภาวะนำส่งถึงรุ่นน้อง ๆ

พยายามเลี่ยงการทำงานแบบ "หมา" หรือจระเข้ (ขวางคลอง) กันนะเจ้าคะ อิ อิ

^_,^

ประเทศไทย ๔.๐ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวตกรรม กระทรวงสาธารณสุข (MOPH ๔.๐) สุขภาพขับเคลื่อนด้วยนวตกรรม จนถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สสจ.หนองคาย) ขับเคลื่อนด้วยนวตกรรม (Value based SMART innovation)

ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญ/ชำนาญในหลากหลายสาขาวิชา (สหวิทยาการ) และข้ามสาขาวิชา มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ การกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและข้อมูลเชิงลึกเป็นหลัก บูรณาการทำงานร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ วางนโยบาย จนถึงการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำงานสถานที่ใด ๆ ก็ได้ทั่วมุมโลก

(อย่าลืมมาทำงาน ๑๕ วันขึ้นไปต่อเดือนด้วยนะจ๊ะ)

สุดท้าย ใช้ประโยชน์หน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างนวตกรรมการทำงานใหม่ ๆ

เราเองทุกคนนี่ละ คือ ผู้นำ นำมานะตนก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่

ราตรีสวัสดิ์ก่อนจ้ะ

(โปรดติดตามต่อบันทึกหน้าด้วยนะคร้า)

^_,^

"คนโง่ใช้ปากพูด คนฉลาดใช้สมองพูด ผู้มีปัญญาใช้หัวใจพูด"

"จงทำหน้าที่ ... แล้ว ทำให้เกินหน้าที่อีกสักนิด แล้ว ... อนาคตจะดูแลตัวมันเอง"

"มีชีวิตอยู่อย่างไร ดีกว่าถามว่าจะตายอย่างไร"

ทำอะไร ๆ ให้คนอุทาน "อย่างนี้ก็มีด้วย"

"อย่าเดี๋ยว ต้องเดี๋ยวนี้"

"บทเรียนเป็นเช่นไร มอบสิ่งที่เรามีให้คนอื่น"

"ขอพลังจงสถิตแด่ทุกท่าน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวนี้ 4.0 กันทุกวงการ ;)...

เขียนเมื่อ 

จร้า ยุคคุณลุงนี่คะ

วัชรพงษ์
IP: xxx.158.162.180
เขียนเมื่อ 

สรุปได้อย่างเยี่ยมคนับ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

อย่าเดี๋ยว ต้องเดี๋ยวนี้ ..... ชอบ ๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณหมอวัชรพงษ์ เดี๋ยวบันทึกหน้ามีบทบาททีมวิทยากรกระบวนการด้วยกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณมะเดื่อ ท่านนายแพทย์สมชายโชติผู้บรรยาย มีคำคมข้อคิดฝากพวกเราเยอะมากค่ะ

-สวัสดีครับพี่หมอ

-วันนี้อ่านบันทึกวนไปยาวๆ ๆ 55

-ชอบก็ตรงนี้""คนโง่ใช้ปากพูด คนฉลาดใช้สมองพูด ผู้มีปัญญาใช้หัวใจพูด"ขอรับ

-ก็ทำไงได้ล่ะ....มันเป็นเพียงเส้นบางๆ ระหว่างโง่กับฉลาดซะด้วยครับ อิๆ

-เขามักว่า"โง่จริงๆ เงียบอยู่ได้ พูดอะไรก็ไม่พูด โง่เง่าเต่าตุ่น"เอิกๆๆ ๆ ๆๆ ๆ


เขียนเมื่อ 

บางทีคนเงียบ ๆ น่ะ คมในฝัก นะคะ อิ อิ ขอบคุณมากค่ะ