งาน "ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)" ครั้งที่ ๑๑ : กำหนดการ

กำหนดการ "งานชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)" ครั้งที่ ๑๑

ซึมซับ รับรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง๓๐ มี.ค.๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐

เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจากงานศิลปะของนักเรียนชั้น ๕

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐

อ่านงานเขียนของเพื่อน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยกับเจ้าของเรื่องเล่าที่แต่ละคนสนใจ

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐

งานวิจัยของ PISA และการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ๒

๓๑ มี.ค.๖๐

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐

กิจกรรมฟองน้ำและการซึมซับที่แตกต่าง

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕

นำเสนอผลวิเคราะห์ เจตคติ ความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ PPT และ SAT ของนักเรียนชั้น ๑ - ๖

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐

เปิดชั้นเรียนหน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา ระดับชั้น ๖

๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๔๕ – ๑๔.๓๐

ถอดรหัสความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยวิชาESL ช่วงชั้นที่ ๑

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕

อาจารย์วิจารณ์ กล่าวสะท้อนการเรียนรู้

๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐

แบ่งกลุ่มประมวลและสะท้อนการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)