โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้ารับรางวัล "โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง" ประจำปี 2559 ระดับประเทศ

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สนช. ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 71 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 24 รางวัล และมัธยมศึกษา จำนวน 19 รางวัล, โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รางวัล,โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6 รางวัล,โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 รางวัลและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 12 แห่ง


ด้าน ประธาน สนช. กล่าวว่าขอชื่นชมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งโรงเรียนที่ได้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมขอแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย โดยทุกคนจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกันที่มีการเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่น การเคารพกฎหมาย และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมได้อย่างเหมาะสม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบในการเผยแพร่แนวคิดและวิถีประชาธิปไตยให้แก่โรงเรียนทั่วไป พร้อมขอให้พยายามต่อยอดและพัฒนาเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีทางประชาธิปไตยจนประสบความสำเร็จโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้พัฒนาความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน โดยมีนายพิเชษฐ์ ใจปวน หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และนางกนกวรรณ ปัญญาหลวง เลขางานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน ที่ร่วมกันพัฒนาให้งานส่งเสริมโรงเรียนวชิรป่าซาง ให้มีผลงานดีเด่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำ เก่งกิจกรรม และมีจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง..บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559ความเห็น (0)